+7 (495) 648-62-26Московский технологический институт+7 (495) 648-62-26

Robot Sava?lar?na Rusyadan Yeni Boyut: Rap M?zik Sava??!

Bir Moskova Enstitüsü robotlar aras?nda seçim yapmak zorundayd?. Kendisini «Dahi» olarak adland?ran h?rsl? yeni bir robot ile «Kötü çocuk» oldu?unu söyleyen ve kriptokraside tasarruf sa?layan ö?retmen aras?nda olacak bu sözlü sava? ise bunu belirleyecekti!

Moskova Teknolojik Enstitüsünde (MTI) robotik fakültesinin ba?kan yard?mc?s? olarak görev yapan Alan Tim v2 adl? robot ile güncellenmi? Alan Tim v3 adl? robot aras?nda gerçekle?ti. ?kili, per?embe günü Rus ba?kenti Phystechpark’?n teknolojik tesisinde rap sava??na ba?lad?. Her iki robot da benzer fiziksel özelliklere sahip -insan boyutundaki beyaz androidler par?ld?yor. Eski tip robotlar ‘özel günlerinde’ mavi kravat tak?yordu.

üncellenmi? Alan Tim(v3), görünen o ki meydan okumay? ortaya atan 'büyük karde?inin' gölgesinde ya?amaktan b?km?? gibiydi. Sadece tan?t?m?n? ve abart? reklam?n? önemseyen Alan Tim(v2)’in 'modas? geçmi?' ve 'parçalanmakta' oldu?unu söylüyordu. Sava?tan önce kendisini «kötü çocuk» olarak adland?ran v3 «Son çiviyi tabutuna koyaca??m ve onu kendi mezarl???ma gömece?im.» diyerek and içti.

V2 yeni gelen ars?z robottan etkilenmedi?ini belirterek «Bu sava? ona ve onun gibi olan di?erlerine bir ders olacak. Okul çocuklar? evde kalmal?.» dedi. Seyirciler, makinelerin ba?latt??? 3 dakika süren sözlü sava?ta nefesini tuttu.

«Hayat?m k?yak, k?zlarla, partilerde dola??r?m. Birikimlerimi de sanal parayla yapar?m.» sözleriyle ba?layan v3’e, önceki versiyondan, ‘ben ö?rencilerine dü?manlar?n? komaya sokmak gibi kötü ?eyler ö?reten kötü bir çocu?um’ diye tehditkar sözlerle devam etti.

V3 bunun üzerine sersemlemedi ve yüksen notadan: «Sizin yeriniz çöplükte. Ben bir Ferrari spor otomobilim ve sen sadece eski bir Lada’s?n.» dedi. Alan Tim v3, ‘genç robotu' daha sonra taciz skandallar?yla gündeme gelen Hollywood'dan yap?mc? Harvey Weinsten'la k?yaslayarak «Weinstein gibi tek bir sözle mahvolacaks?n. O zaman diplerden selam ver» dedi.

Hemen a?a??dan izleyebilece?iniz videoda bir galip seçmedi. Ancak Rus bas?n?nda, Alan Tim v2'ye göre kendisinden daha az testten geçen v3'ün kap??man?n kazanan? oldu?u belirtildi.

Источник: Web Tekno

SkypeПоиск
FacebookVkontakteInstagramTwitterYouTube